Basic perspective tutorial 4/9 – CUBE in two-points perspective / SZEŚCIAN w perspektywie dwuzbiegowej – szkolenie z rysunku perspektywicznego 4/9

| by Jan Kowalewicz |

To learn how to draw a cube in perspective (with one, two, and even three intersection points) is one of the most important skills in drawing. It may seem strange, but mastering this skill allows us to draw almost any other object in perspective. In other words drawing this simple figure is the best perspective exercise and it is worth repeating even for skilled graphic artist.

We start as in previous tutorial by drawing a flat square with diagonal lines to get the middle and draw vertical and horizontal axes. Than we set the horizon line and draw top ellipse (pic. 01).

In the pictures 02, 03 and 04 you can see another way to set the hight of the lower ellipse. Firstly, we draw the lines from the right intersection point through the middles of two sides of the basic square to get the intersections of ellipse and those lines (pic. 02). Secondly, from given points we draw vertical lines downwards until they cross with the line. This gives us a square in perspective. To check if it is drawn properly we inscribe an ellipse in it. The lower corners of this square are points on the edge of lower ellipse, drawn on the next picture (pic. 04)

Next step is to draw 4 lines from the right point of perspective that are tangled to both sides of both ellipses (pic 05).

To set the left intersection point of perspective we draw axes of the vertical ellipse. We draw the longer on firstly, and then in an arc of 90 degree, we draw the shorter one (pic. 06). The line going through the short axis gives us the left point of perspective. Than we draw lines tangled to both ellipses but going to the new point. Those lines crosses with the lines from the right point of perspective giving the 8 corners of the cube (pic. 07). All we need to do is to join pairs of corners with vertical lines. The main problem is that if we did not draw precisely, it is not possible to join them now with vertical lines.

To check the proportions and practice we inscribe an ellipse in each wall of the cube (pic.08). There have been drawn some examples of cubes to show how it works in different views (pic.09).

Opanowanie umiejętności rysowania sześcianu w perspektywie (jedno-, dwu- i trójzbiegowej) jest jedną z najważniejszych w rysunku perspektywicznym. Jest to ćwiczenie do którego warto wracać nawet będąc wprawnym rysownikiem, aby kontrolować swój warsztat.

Zaczynamy jak w poprzednim szkoleniu rysując kwadrat na płasko oraz jego przekątne aby otrzymać geometryczny środek, a także jego osie pionową i poziomą. Następnie rysujemy horyzont  (rys.01).

Na rysunkach 2 i 3 widzimy odmienną niż wcześniej metodę wyznaczania wielkości dolnej elipsy. Najpierw rysujemy linie przechodzące przez środki górnego i dolnego boku kwadratu zbiegające się w jednym punkcie na horyzoncie. Następnie łączymy te linie pionowymi kreskami z punktów przecięcia górnej linii z pierwszą elipsą. To daje nam kwadrat obrócony w perspektywie. Warto wrysować w niego elipsę aby upewnić się co do jego proporcji. Dolne rogi kwadratu leżą na dolnej elipsie sześcianu (rys. 03)

Następny krok to wytyczenie 4 linii stycznych do elips (2 do każdej) jak na rysunku 4. Aby określić drugi punkt zbiegu musimy narysować precyzyjnie osie podłużną i poprzeczną pionowej elipsy wrysowanej w kwadrat utworzony w poprzednich krokach. Oś długa tej elipsy łączy najdalsze jej punkty, a oś poprzeczna jest dokładnie pod kątem 90 stopni do długiej. Przedłużając tę oś do horyzontu, co oczywiście będzie miało miejsce poza kartką, uzyskujemy drugi punkt zbiegu (rys. 06). Rysując z wyczuciem 4 kolejne linie styczne do elips uzyskujemy górną i dolną podstawę sześcianu (rys. 07). Teraz pozostaje nam połączyć je pionowymi liniami. Największą trudnością jest narysowanie tego na tyle precyzyjnie, aby faktycznie otrzymane punkty były nad sobą w pionie.

Aby skorygować proporcje wpisujemy w każdy bok elipsy (rys.08). Dla przykładu pokazuję dwa inne sześciany zrobione tą samą metodą, ale dla innych punktów zbiegu.

 

Advertisements

Basic perspective tutorial 3/9 – CUBE in one-point perspective / SZEŚCIAN w perspektywie jednozbiegowej – szkolenie z rysunku perspektywicznego 3/9

| by Jan Kowalewicz |

Drawing a cube.

To learn how to draw a cube in perspective (with one, two, and even three intersection points) is one of the most important skills in drawing. It may seem strange, but mastering this skill allows us to draw almost any other object in perspective. In other words drawing this simple figure is the best perspective exercise and it is worth repeating even for skilled graphic artist.

We start a cube simply by drawing a flat square with diagonal lines to get the middle and draw vertical and horizontal axes (pic. 01).

Than we set the horizon line and draw the ellipses according the rules of previous tutorial (pic.02).

Notice that longer axes of the ellipses are here sides of the square. Short axes still have to fit 4 – 5 times to the horizon line. After drawing ellipses we got the cylinder in perspective. The height of this figure is equal to the length of the diameter of its circle.

To draw the cube we have to construct it onto the cylinder.

Firstly, we set the point of perspective. In this case it will be at the intersection of a horizon line and the vertical axis of the square. Secondly, we draw the perspective lines from that point to each corner of the square (pic.03). Thirdly, we draw the four lines that are parallel to the horizon. Each of these lines is tangential to the ellipses in one point. The intersections of those lines and the perspective lines gives us corners of the cube.

To get the cube we draw lines from each corner to equivalent corner at the same side. It is crucial that those lines have to be vertical (pic.04).

To check the proportions and practice we inscribe an ellipse in each wall of the cube (pic.05).

Rysowanie sześcianu.

Nauczenie się konstruowania sześciościanu (w perspektywie jedno, dwu i trój-zbiegowej) jest jedną z najważniejszych umiejętności rysunkowych. Może to zabrzmi dziwnie, ale opanowanie tej umiejętności pozwala na narysowanie niemal dowolnego przedmiotu w perspektywie. Innymi słowy to ćwiczenie jest świetnym sposobem na na opanowanie rysunku przestrzennego i jest warte setek powtórzeń.

Zaczynamy sześcian po prostu rysując płaski kwadrat wraz z przekątnymi oraz osiami pionową i poziomą  (rys. 1)

Następnie ustawiamy horyzont i rysujemy elipsy zgodnie z zasadami poprzedniej lekcji (rys.2). Zauważ, że  dłuższe osie tych elips to górny i dolny bok początkowego kwadratu. Przypominam, że krótsza oś elipsy wciąż musi zmieścić się do horyzontu 4 do 5 razy. Po narysowaniu obu elips mamy gotowy walec, którego wysokość jest równa średnicy koła jego podstaw.

Aby poprawnie narysować kostkę musimy opisać ją na uzyskanym walcu.

Zaczynamy od określenia punktu zbiegu na horyzoncie. W tym przypadku wypada on (ze względu na perspektywę jednozbiegową) na pionowej osi podstawowego kwadratu. Następnie rysujemy linie z tego punktu do rogów naszego kwadratu (rys.3), a potem rysujemy 4 linie styczne do elips, będące jednocześnie równoległe do horyzontu. Każda z tych linii jest styczna dokładnie w jednym punkcie z naszymi okręgami. Dają nam one górną i dolną podstawę sześcianu. Aby ukończyć kostkę należy poprowadzić pionowe linie łączące odpowiednie rogi uzyskanych kwadratów (rys.4).

Aby sprawdzić proporcje i ćwiczyć okręgi w perspektywie, należy wpisać elipsy w każdy skonstruowanej bryły (rys.5).

 

Basic perspective tutorial 1/9 – CIRCLE = ELLIPSIS / Koło, czyli elipsa – szkolenie z rysunku perspektywicznego 1/9

| by Jan Kowalewicz |

How to learn perspective drawing step by step.

Continue reading