Basic perspective tutorial 3/9 – CUBE in one-point perspective / SZEŚCIAN w perspektywie jednozbiegowej – szkolenie z rysunku perspektywicznego 3/9

| by Jan Kowalewicz |

Drawing a cube.

To learn how to draw a cube in perspective (with one, two, and even three intersection points) is one of the most important skills in drawing. It may seem strange, but mastering this skill allows us to draw almost any other object in perspective. In other words drawing this simple figure is the best perspective exercise and it is worth repeating even for skilled graphic artist.

We start a cube simply by drawing a flat square with diagonal lines to get the middle and draw vertical and horizontal axes (pic. 01).

Than we set the horizon line and draw the ellipses according the rules of previous tutorial (pic.02).

Notice that longer axes of the ellipses are here sides of the square. Short axes still have to fit 4 – 5 times to the horizon line. After drawing ellipses we got the cylinder in perspective. The height of this figure is equal to the length of the diameter of its circle.

To draw the cube we have to construct it onto the cylinder.

Firstly, we set the point of perspective. In this case it will be at the intersection of a horizon line and the vertical axis of the square. Secondly, we draw the perspective lines from that point to each corner of the square (pic.03). Thirdly, we draw the four lines that are parallel to the horizon. Each of these lines is tangential to the ellipses in one point. The intersections of those lines and the perspective lines gives us corners of the cube.

To get the cube we draw lines from each corner to equivalent corner at the same side. It is crucial that those lines have to be vertical (pic.04).

To check the proportions and practice we inscribe an ellipse in each wall of the cube (pic.05).

Rysowanie sześcianu.

Nauczenie się konstruowania sześciościanu (w perspektywie jedno, dwu i trój-zbiegowej) jest jedną z najważniejszych umiejętności rysunkowych. Może to zabrzmi dziwnie, ale opanowanie tej umiejętności pozwala na narysowanie niemal dowolnego przedmiotu w perspektywie. Innymi słowy to ćwiczenie jest świetnym sposobem na na opanowanie rysunku przestrzennego i jest warte setek powtórzeń.

Zaczynamy sześcian po prostu rysując płaski kwadrat wraz z przekątnymi oraz osiami pionową i poziomą  (rys. 1)

Następnie ustawiamy horyzont i rysujemy elipsy zgodnie z zasadami poprzedniej lekcji (rys.2). Zauważ, że  dłuższe osie tych elips to górny i dolny bok początkowego kwadratu. Przypominam, że krótsza oś elipsy wciąż musi zmieścić się do horyzontu 4 do 5 razy. Po narysowaniu obu elips mamy gotowy walec, którego wysokość jest równa średnicy koła jego podstaw.

Aby poprawnie narysować kostkę musimy opisać ją na uzyskanym walcu.

Zaczynamy od określenia punktu zbiegu na horyzoncie. W tym przypadku wypada on (ze względu na perspektywę jednozbiegową) na pionowej osi podstawowego kwadratu. Następnie rysujemy linie z tego punktu do rogów naszego kwadratu (rys.3), a potem rysujemy 4 linie styczne do elips, będące jednocześnie równoległe do horyzontu. Każda z tych linii jest styczna dokładnie w jednym punkcie z naszymi okręgami. Dają nam one górną i dolną podstawę sześcianu. Aby ukończyć kostkę należy poprowadzić pionowe linie łączące odpowiednie rogi uzyskanych kwadratów (rys.4).

Aby sprawdzić proporcje i ćwiczyć okręgi w perspektywie, należy wpisać elipsy w każdy skonstruowanej bryły (rys.5).

 

Advertisements

Basic perspective tutorial 2/9 – SQUARE IN ONE-POINT PERSPECTIVE / Kwadrat w perspektywie jednozbiegowej – szkolenie z rysunku perspektywicznego 2/9

| by Jan Kowalewicz |

Drawing a square in a one-point perspective

Continue reading

Basic perspective tutorial 1/9 – CIRCLE = ELLIPSIS / Koło, czyli elipsa – szkolenie z rysunku perspektywicznego 1/9

| by Jan Kowalewicz |

How to learn perspective drawing step by step.

Continue reading